SPI: What We Do

The SPI project supports adolescents (male and female) who are at high risk of being exploited, trafficked, abused, those who have either left homeless children’s shelters due to age, or those who have migrated to the city from rural Vietnam in the search for work. We provide:

 • A friendly approach to boys and girls who gather on the streets, at the markets or areas frequented by migrant people so as to identify and advise the target group who might be victims or at risk – in need of protection and support.

 • Tiếp cận thanh thiếu niên nam, nữ trên đường phố, các khu vực chợ, những nơi thu hút lao động nhập cư để phát hiện và tư vấn cho đối tượng là nạn nhân hoặc có nguy cơ cao cần can thiệp giúp đỡ.
 • Receiving beneficiaries and elaborating beneficiary profiles.
 • Tiếp nhận và lập hồ sơ xã hội các em để theo dõi..
 • Organizing training sessions for groups of street and migrant adolescents – boys and girls who are victims or at risk of different forms of abuses.
 • Tổ chức truyền thông tập huấn theo nhóm cho thanh thiếu niên nam, nữ nhập cư, đường phố đang có nguy cơ cao hoặc là nạn nhân bị bóc lột, xâm hại
 • Providing counseling to beneficiaries
 • Tư vấn tâm lý cho trẻ
 • Helping the beneficiaries with vocational orientation that is suitable to their expectation and capabilities.
 • Tư vấn định hướng cho trẻ chọn nghề phù hợp trình độ, khả năng , nguyện vọng của mình
 • Giving the beneficiaries support in finding secure accomodation, health care and psychological counseling during this period
 • Giúp trẻ tìm chỗ ăn ở ổn định, chăm sóc sức khỏe, tư vấn tâm lý trong thời gian học nghề
 • Contacting vocational centers and contributing or fully covering vocational fees.
 • Liên hệ trung tâm học nghề, hỗ trợ học phí
 • Monitoring the beneficiaries’ vocational training progress until the training course is complete
 • Theo dõi tiến trình học của trẻ đến khi kết thúc khóa học
 • Arranging for job placement
 • Hỗ trợ trẻ tìm việc làm
 • Advising beneficiaries on legal procedures and contacting their families and local authorities to get their help in applying for the beneficiaries’ legal papers
 • Hướng dẫn thủ tục pháp lý, liên hệ gia đình, chính quyền địa phương giúp trẻ làm giấy tờ
 • Contacting the beneficiaries’ families, arranging family visits (if appropriate), updating parents on their children’s progress and success in vocational training and job placement
 • Liên hệ gia đình của trẻ, vào dịp vãng gia, để thông báo cho gia đình tiến triển học nghề và tìm được việc làm cho trẻ
 • Contact and discuss with the beneficiaries’ families, on family visits, their children’s expectation to reunify with their families and to work in their hometown
 • Liên hệ và trao đổi với gia đình của trẻ, vào dịp vãng gia, về mong muốn của trẻ được hồi gia và làm việc tại quê nhà
 • Facilitating the beneficiaries’ expectation to work and live independently in the city after they have successfully found stable jobs.
 • Hỗ trợ cho trẻ, sau khi các em tìm được việc làm ổn định, làm việc và sống tự lập tại thành phố.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s